Thông tin ứng dụng Hóa dầu

SISC VN chuyên cung cấp các thiết bị chuyên sâu trong lĩnh vực khai thác và chế biến dầu, các chất xúc tác trong hóa dầu, phân tích trạng thái vật lý, hóa lý...