Máy đo địa chấn độc lập, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt về môi trường * Linh hoạt và Đón trước tương lai * Tiết kiệm thời gian quí giá ngoài thực địa * Dữ liệu có chất lượng cao * Tiết kiệm chi phí đầu tư
 
Tốc độ ghi mẫu có thể điều chỉnh trong dải rộng từ 25µs đến 25s. Đủ nhanh để phục vụ các khảo sát mặt cắt giữa các hố khoan (cross-hole survey) * Thời gian ghi sự kiện từ 3.2ms đến 32.7s. Đủ dài để phục vụ các khảo sát sâu, ví dụ các nghiên cứu tầng MOHO.