Sử dụng để lấy mẫu đất tại hiện trường đến độ sâu khoảng 10m. Bao gồm các dụng cụ thao tác bằng sức người và các dụng cụ sử dụng động cơ xăng.
 
 
 
 
 
 
Sử dụng đo mức nước trong các lỗ khoan, giếng hoặc các cấu trúc ngầm khác.
 
 
 
Phân tích cỡ hạt bằng phương pháp tỷ trọng kế
 
Xác định giới hạn chảy bằng phương pháp xuyên côn
 
Xác định giới hạn chảy bằng phương pháp Casagrande
 
 
 
Đây là hệ thống tiên tiến cho phép máy tính điều khiển tự động toàn bộ quá trình thí nghiệm * Gia tải cố kết và thí nghiệm trương nở một trục bằng hệ thống khí nén * Thực hiện thí nghiệm liên tục 24 giờ / 7 ngày mà không cần ngắt quãng * Năng suất thí nghiệm cao, tiết kiệm đáng kể chi phí * Tránh được các sai khác tiêu cực như lỗi do người sự dụng, không hiệu chuẩn thiết bị
Trang 1 2  >>