Nikon cung cấp một số giải pháp phần mềm hiển vi tiên tiến để điều khiển và thao tác tối ưu các sản phẩm của Nikon, bao gồm phần mềm hình ảnh hiển vi NIS-Elements. Mỗi loại phần mềm là công cụ mạnh, dễ sử dụng, và có thể đáp ứng với những yêu cầu ứng dụng.