Clarus 600 MS
Hệ thống sắc kí khí khối phổ Clarus 600 (MS) là một detector khối phổ được ghép nối với thiết bị sắc ký khí Clarus. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng phần mềm TurboMass™ GC/MS...
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Hệ thống sắc kí khí khối phổ Clarus 600 (MS) là một detector khối phổ được ghép nối với thiết bị sắc ký khí Clarus 680 (GC). Toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng phần mềm TurboMass™ GC/MS. Hệ thống gồm có bốn model:

·       Clarus 600 C MS – Nguồn in hóa va chạm electron (EI) và nguồn ion hóa hóa học (CI) với bơm turbo phân tử tốc độ 255 L/giây

·       Clarus 600 T MS - Nguồn in hóa va chạm electron (EI) với bơm turbo phân tử tốc độ 255 L/giây

·       Clarus 600 S MS - Nguồn in hóa va chạm electron (EI) với bơm turbo phân tử tốc độ 75 L/giây

·       Clarus 600 D MS - Nguồn in hóa va chạm electron (EI) với bơm khuếch tán dầu làm nguội bằng không khí

Thông số kỹ thuật

·       Khoảng phổ: 1.0-1200 u (amu)

·       Detector: Nhân quang tuổi thọ cao

·       Bộ phân tích phổ khối: tứ cực với bộ tiền lọc – các thanh tứ cực tròn 131 x 12 mm, các thanh của bộ tiền lọc 16 x 12 mm

·       Độ ổn định phổ: ±0.1 m/z trong 48 giờ

·       EI voltage: 10-100 eV

·       Tốc độ quét phổ: hoàn toàn tùy chọn lên tới 12,500 amu/giây

·       Tốc độ thu phổ lớn nhất: lên tới 65 lần quét/s chế độ quét toàn giải, phụ thuộc vào khoảng phổ. Lên tới 100 mẫu/giây, chế độ theo dõi ion chọn lọc (SIM)

·       Khoảng tuyến tính động học: 106 -107 phụ thuộc vào tốc độ thu phổ

·       Các chức năng quét/chạy: 32 set (full scan/SIM) của 32 ion mỗi chức năng