NeoScope
Kính hiển vi điện tử quét lý tưởng cho nghiên cứu sinh học và những ứng dụng kiểm tra trong công nghiệp.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật