Hệ thống AB SCIEX TripleTOF ® 5600+
Hệ thống AB SCIEX TripleTOF ® 5600+ là một bước đột phá sáng tạo trong hiệu suất của hệ sắc ký LC/MS/MS, hệ thống duy nhất được tích hợp toàn diện, khảo sát định tính, phân tích nhanh chóng.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Hệ thống AB SCIEX TripleTOF ® 5600+ là một bước đột phá sáng tạo trong hiệu suất của hệ sắc ký LC/MS/MS, hệ thống duy nhất được tích hợp toàn diện, khảo sát định tính, phân tích nhanh chóng, và định lượng với độ phân giải cao trên một nền tảng duy nhất. Hệ thống kết hợp độ nhạy cao, độ phân giải cao với tốc độ thu ít nhất là năm lần tốt hơn, và ổn định ở độ chính xác khối ~ 2 ppm trong ngày.

Mở rộng theo khả năng của công nghệ  TripleTOF ®, hệ thống 5600 + cung cấp ứng dụng rộng hơn trong dược phẩm và một mô hình mới trong nghiên cứu protein.

Tính năng:

- MS/MSALL with SWATH™ Acquisition  - cho phép định lượng toàn diện trong nghiên cứu protein

- Tools for 21 CFR 11 Compliance  - Analyst® TF 1.6 and MultiQuant™ Software, nâng sức mạnh của độ chính xác số khối trong sinh học