Thông tin ứng dụng Kính hiển vi La-de quét đồng tiêu
Hệ thống kính hiển vi La-de quét đồng tiêu thế hệ kế tiếp của Nikon cho tốc độ quét nhanh hơn, năng lực hình ảnh phổ cực kỳ mở rộng và nhiều tính năng mạnh mới