Thông tin ứng dụng Thiết bị thí nghiệm địa kỹ thuật
Sử dụng để lấy mẫu đất tại hiện trường đến độ sâu khoảng 10m. Bao gồm các dụng cụ thao tác bằng sức người và các dụng cụ sử dụng động cơ xăng.
 
 
 
 
 
 
Sử dụng đo mức nước trong các lỗ khoan, giếng hoặc các cấu trúc ngầm khác.
 
 
 
Phân tích cỡ hạt bằng phương pháp tỷ trọng kế
 
Xác định giới hạn chảy bằng phương pháp xuyên côn
 
Xác định giới hạn chảy bằng phương pháp Casagrande
 
 
Trang 1 2  >>