Thông tin ứng dụng Sắc kí lỏng HPLC
FlexarTM SQ 300 MS là giải pháp phát hiện lý tưởng cho các phân tích, tìm kiếm hệ thống phân tích mạnh mẽ, chính xác và nhanh chóng, làm cho phòng thí nghiệm và quy trình làm việc hiệu quả và năng suất hơn. Là giải pháp lý tưởng để xác định, xác nhận và định lượng các hợp chất với độ tin cậy tuyệt đối. Thiết kế cho ứng dụng HPLC và UHPLC