Thông tin ứng dụng Quang phổ cận hồng ngoại chuyển đổi Fourier FTNIR
Spectrum™ 400 là một hệ thống kép, nền đơn để tối ưu hóa quang phổ hồng ngoại gần (NIR) và hồng ngoại giữa (MIR) trong tường dải, thiết bị chuyên dùng cho nghiên cứu.