Thông tin ứng dụng Nông nghiệp

Nông nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Là ngành sản xuất sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp

SISC VN chuyên cung cấp các trang thiết bị hiện đại nhất cho các phòng thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu nông nghiệp … để đánh giá, phân tích thành phần đất đai cũng như phân tích định tính các sản phẩm từ nông nghiệp.