Hệ thống API 5000 ™ LC/MS/MS
Hệ thống API 5000 ™ LC/MS/MS là hệ thống nhạy nhất trong phổ khối ba tứ cực của ngày nay để phân tích phân tử nhỏ.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống API 5000 ™ LC/MS/MS là hệ thống nhạy nhất trong phổ khối ba tứ cực của ngày nay để phân tích phân tử nhỏ.

- Phổ khối ba tứ cực nhạy nhất để phân tích phân tử nhỏ

- Giới hạn phát hiện thấp nhất có sẵn cho nghiên cứu DMPK và ADMET

- Nền tảng năng suất cao mạnh mẽ cho phân tích các giai đoạn của sản phẩm dược

- Độ đúng và độ chính xác phù hợp cho phân tích định lượng.