Hệ thống API 4000 ™ LC/MS/MS
Hệ thống API 4000 ™ LC/MS/MS có khả năng định tính và định lượng tốt cho các giai đoạn của quá trình phát triển dược phẩm, từ các nghiên cứu lâm sàng
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống API 4000 ™ LC/MS/MS có khả năng định tính và định lượng tốt cho các giai đoạn của quá trình phát triển dược phẩm, từ các nghiên cứu lâm sàng

 Giao diện công nghệ Curtain Gas ™ kết hợp với khí động học làm giảm bảo trì và tăng thời gian hoạt động.

- Nâng cao hiệu suất tốc độ dòng, giảm ức chế ion hóa, thiết kế tự làm sạch, và giao diện đáng tin cậy được kết hợp để cải thiện năng suất và thông lượng.

- Phần mềm Analyst® chạy trên Windows NT ® phù hợp GLP, bao gồm 21 CFR Phần 11.