LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Nhiều lựa chọn hơn trong phân tích sắc ký lỏng với các hệ thống sắc ký lỏng Flexar của PerkinElmer.

Lựa chọn các module thích hợp dựa trên từng yêu cầu cụ thể của ứng dụng

BƠM DUNG MÔI

·       Bơm một kênh LC Flexar

·       Bơm hai kênh LC Flexar

·       Bơm bốn kênh LC Flexar

·       Bơm siêu cao áp UHPLC Flexar FX-10

·       Bơm siêu cao áp UHPLC Flexar FX-15

DETECTOR

·       Detector UV/Vis thường

·       Detector UV/Vis siêu cao áp

·       Detector PDA thường

·       Detector PDA siêu cao áp

·       Detector chỉ số khúc xạ

·       Detector huỳnh quang

·       Detector khối phổ

BỘ BƠM MẪU

·       Van bơm mẫu bằng tay

·       Bộ bơm mẫu tự động thường

·       Bộ bơm mẫu tự động siêu cao áp

BỘ QUẢN LÝ DUNG MÔI

·       Bộ quản lý dung môi thường

·       Bộ quản lý dung môi với 3 kênh đuổi khí chân không

·       Bộ quản lý dung môi với 5 kênh đuổi khí chân không

LÒ CỘT

·       Lò cột không gia nhiệt

·       Lò cột có gia nhiệt Peltier

·       Lò cột có gia nhiệt Peltier và van chuyển cột

PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN

·       Điều khiển bằng Chromera

·       Điều khiển bằng TotalChrom