Hệ thống LC/MS/MS QTRAP ® 4000
Hệ thống LC/MS/MS QTRAP ® 4000 là hệ thống kết nối đầu tiên giữa triple quadrupole /linear ion trap mass của chúng tôi. Đây là thiết bị lý tưởng cho nghiên cứu thuốc và phát triển, nhận dạng các chất chuyển hóa, kiểm tra chất gây ô nhiễm, và các ứng dụng proteomic bao gồm phát hiện protein biến đổi sau biên dịch, định danh protein và xác nhận đặc trưng sinh học.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống LC/MS/MS QTRAP ® 4000 là hệ thống kết nối đầu tiên giữa triple quadrupole /linear ion trap mass của chúng tôi. Đây là thiết bị lý tưởng cho nghiên cứu thuốc và phát triển, nhận dạng các chất chuyển hóa, kiểm tra chất gây ô nhiễm, và các ứng dụng proteomic bao gồm phát hiện protein biến đổi sau biên dịch, định danh protein và xác nhận đặc trưng sinh học.

- Cho phép quét phổ độ nhạy cao MS toàn giải, MS/MS, và MS3 bằng chọn lọc cao từ hệ ba tứ cực ion tiền thân (PI) và quét loại neutral loss (NL).
- Thực hiện nhiều phép quét MRM để định lượng sử dụng thiết bị ba tứ cực độ nhạy cao.
- Xác định, mô tả, và định lượng các chất chuyển hóa một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.
- Xác định và giải trình tự tự động peptide biến đổi sau biên dịch (PTM) trong một lần chạy LC/MS/MS.
- Phát hiện đặc trưng sinh học và đánh giá.