Hệ thống API 3200 ™ LC / MS / MS
Hệ thống API 3200 ™ LC / MS / MS là một hệ thống khối phổ ba tứ cực tích hợp đầy đủ được xây dựng dựa trên công nghệ hàng đầu cho độ nhạy và độ chọn lọc với độ chắc chắn và độ tin cậy.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống API 3200 ™ LC / MS / MS là một hệ thống khối phổ ba tứ cực tích hợp đầy đủ được xây dựng dựa trên công nghệ hàng đầu cho độ nhạy và độ chọn lọc với độ chắc chắn và độ tin cậy.

- Nguồn Turbo V ™ Ion cho các hợp chất ion hóa trên khoảng rộng tốc độ dòng, để loại bỏ nhiễm chéo
- Công nghệ LINAC® Collision cung cấp hiệu suất MS/MS cao cho phép thời gian quét nhanh hơn mà không ảnh hưởng đến độ nhạy hay chất lượng phổ khối
- Đơn giản hoá chuyển giao phương pháp 
- Cho kết quả có ý nghĩa từ mỗi thí nghiệm.